Reactie CvTE op vmbo-verslag Levende Talen 2016-I

GONLT logoSectie Nederlands head site_klein

Geacht lid,

Graag vestigen wij uw aandacht op de volgende reactie van het CvTE op het Levende Talenverslag van de examenbespreking vmbo gl/tl 2016-I:

Bedankt voor het uitgebreide verslag. Het is een mooie weergave geworden van wat er tijdens de bijeenkomst besproken is. En het geeft het CvTE voldoende aanknopingspunten ter bespreking tijdens onze evaluatie en bij het vaststellen van de normering. Hieronder een reactie op de vetgedrukte passages in het verslag.

m.b.t. vraag 5:
over deze vraag komt een aanvulling op het correctievoorschrift

m.b.t. vraag 9:
Het antwoord op deze vraag staat reeds in het verslag opgenomen: “André Coenders (CvTE) geeft aan: De eerste vier antwoorden worden geteld. Ongeacht of het onder elkaar staan of naast elkaar staan!”

m.b.t vraag 17
In de optiek van de examenmakers leidt de advertentietekst “de wind mag dan de baas zijn, hij werkt wel keihard mee” als deze overdrachtelijk wordt opgevat, wel tot het antwoord uit het correctievoorschrift.
Als uit de analysegegevens van het examen blijkt, dat een te groot aantal kandidaten deze vraag fout heeft beantwoord, dan wordt daarmee bij de normering rekening gehouden.

m.b.t. vraag 21
Het begrip ‘woordgroep’ is opgenomen in de Syllabus GT/TL, p. 20. Ook bij deze opmerking van de vragensteller verwijzen de examenmakers naar de algemene regel 3.3 uit het correctievoorschrift. Bij open vragen kunnen leerlingen een antwoord geven in andere bewoordingen dan in het correctievoorschrift. Op grond van de algemene regel 3.3. uit het correctievoorschrift dient de examinator zelf te beoordelen of het gegeven antwoord van de kandidaat naar analogie of in de geest van het correctievoorschrift geformuleerd is.

m.b.t. vraag 24
In het correctievoorschrift staat het antwoord weergegeven op deze vraag. Als de examinator van mening is dat aan een andere formulering ook scorepunten moet worden toegekend, dan dient hij/zij over het antwoord van de kandidaat consensus te bereiken met de tweede corrector.

Met vriendelijke groet,

André Coenders
Clustermanager vmbo