Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands.

Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO.

In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst opgesteld (zie bijlage) en verwerkt. Over de respons zijn wij beslist tevreden; meer dan 1100 docenten hebben de enquête ingevuld. Graag stellen wij alle betrokkenen van het januari-overleg op de hoogte van de resultaten van de enquête (zie bijlage).

Natuurlijk zullen wij in eigen kring de resultaten en mogelijke vervolgstappen bespreken. Wij gaan ervan uit, dat de vertegenwoordigers van CvTE, SLO en Cito nu zullen aangeven welk vervolg zij op korte termijn voorstellen in het verlengde van de bijeenkomst in januari.

Resultaten enquete 16 juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *