BELEID

Actuele aandachtspunten van het sectiebestuur Nederlands:

 • de (verdergaande) overheidsbemoeienis met de invulling en toetsing van het onderwijs Nederlands (verplicht volgsysteem, referentiekader Taal, Diagnostische Tussentijdse Toets, kernvakkenregeling, examenprogramma en bijbehorende handreiking schoolexamen (SE) en syllabi eindexamens (CE), discrepantie SE-CE als sturingsinstrument
 • het bevorderen van de onderlinge communicatie van (aankomende) docenten over inhoud en didactiek van en beleid rond het schoolvak Nederlands
 • de implicaties van toenemende digitalisering van de centrale examens Nederlands vmbo en mbo
 • het bevorderen van nascholing in samenwerking met lerarenopleiders en universiteiten
 • het streven naar een gedegen vakinhoudelijke grondslag van het landelijke Lerarenregister.

Het sectiebestuur streeft ernaar deze aandachtspunten zoveel mogelijk met publicaties, onderzoek en activiteiten te ondersteunen. We onderhouden contacten met allerlei organisaties die te maken hebben met het schoolvak Nederlands:

 • lerarenopleiders
 • Vereniging voor de Didactiek van het Nederlands (VDN)
 • Ministerie van Onderwijs
 • Onderwijscoöperatie / Lerarenregister
 • Onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer
 • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
 • Landelijke Pedagogische Centra (LPC)
 • Cito / CvTE

Het nummer bij de Kamer van Koophandel van de Sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen is 33301943.