Category Archives: 2017

Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands. Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO. In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands. De verslagen van de landelijke besprekingen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden. Discussies over het examen en de correctie daarvan worden gevoerd op ons forum: http://sbnlevendetalen.forum2go.nl/ Verslag vwo-bespreking 2017 klik hier Aanvulling op het correctievoorschrift vwo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier Verslag havo-bespreking 2017Klik hier Aanvullingen op het correctievoorschrift havo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier

Enquete over examen Nederlands

Beste docent-collega’s, Over een paar weken begint de hectische tijd van de eindexamens. Voordat die aanbreekt, willen we jullie vragen jullie reactie te geven op een aantal ideeën over het examen Nederlands op vmbo-, havo- en vwo-niveau. ‘We’ zijn het sectiebestuur Nederlands van de vereniging Levende Talen en de docenten van Nederlands Nu!, voortgekomen uit de facebookgroep Leraar Nederlands. Op de docentenconferentie Nederlands Nu! op 18 juni 2016 heeft een grote groep docenten gediscussieerd over het examen. De discussie hebben

« Older Entries