Category Archives: CSE Nederlands

Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands. Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO. In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands. De verslagen van de landelijke besprekingen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden. Discussies over het examen en de correctie daarvan worden gevoerd op ons forum: http://sbnlevendetalen.forum2go.nl/ Verslag vwo-bespreking 2017 klik hier Aanvulling op het correctievoorschrift vwo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier Verslag havo-bespreking 2017Klik hier Aanvullingen op het correctievoorschrift havo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier

CE Nederlands en de toekomst

Namens SBN schoven we (Fonnie Haverkort, Roland de Bonth, Hans Goosen, Hanneke Gerits) 19 januari aan bij een groot overleg met CvTE, Cito, SLO, Nederlands NU, over het schoolvak Nederlands. Agendapunt was het centraal examen, hoe nu verder. We kijken terug op een goed gesprek waarin we concrete afspraken maakten met als motto De docent aan zet! Dus we gaan ons beraden over de wijze waarop we leraren gaan bevragen over hun ideeën over het CE Nederlands, havo, vwo, vmbo,

Artikel over pilot schrijfvaardigheid centraal examen Nederlands vmbo

In de examenjaren 2013 tot en met 2015 vond een pilot plaats waarin onderzocht is welke plaats schrijfvaardigheid in het centraal examen Nederlands vmbo zou kunnen innemen. Aan de pilot namen zo’n 40 scholen deel. Deze scholen hebben verschillende schrijfvaardigheidsopdrachten, die wellicht deel uit zouden kunnen maken van toekomstige centrale examens, beproefd in hun eigen schoolexamen. Het SBN heeft de bespreking van deze pilot schrijfvaardigheid geagendeerd voor zijn volgende bestuursvergadering. Het artikel van Hans Goosen en Kirsten van Ingen dient daarbij als

Reactie CvTE op vmbo-verslag Levende Talen 2016-I

Geacht lid, Graag vestigen wij uw aandacht op de volgende reactie van het CvTE op het Levende Talenverslag van de examenbespreking vmbo gl/tl 2016-I: Bedankt voor het uitgebreide verslag. Het is een mooie weergave geworden van wat er tijdens de bijeenkomst besproken is. En het geeft het CvTE voldoende aanknopingspunten ter bespreking tijdens onze evaluatie en bij het vaststellen van de normering. Hieronder een reactie op de vetgedrukte passages in het verslag. m.b.t. vraag 5: over deze vraag komt een aanvulling op

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN 2016

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands. De verslagen van de landelijke besprekingen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden. Discussies over het examen en de correctie daarvan worden gevoerd op ons forum: http://sbnlevendetalen.forum2go.nl/ Verslag examenbespreking havo 2016-I: klik hier Aanvulling CvTE op het havocorrectievoorschrift d.d. 19-05-2016: klik hier Verslag examenbespreking vwo 2016-I: Klik hier Aanvulling CvTE op het vwo-correctievoorschrift d.d. 19-05-2016: klik hier Verslag examenbespreking vmbo gl/tl 2016-I: klik hier (let op: commentaar voor het CvTE en de antwoordvarianten

« Older Entries