Category Archives: CSE Nederlands

Meedenken over het correctievoorschrift Eindexamen 2018?

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift Eindexamen Nederlands vwo 2018? Dat kan. De Sectie Nederlands van Levende Talen zoekt tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken de dag na de afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook tien docenten aan. Wat je gaat doen, is beschreven in dit document. Meld je aan vóór 9 april.

Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands. Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO. In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands. De verslagen van de landelijke besprekingen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden. Discussies over het examen en de correctie daarvan worden gevoerd op ons forum: http://sbnlevendetalen.forum2go.nl/ Verslag vwo-bespreking 2017 klik hier Aanvulling op het correctievoorschrift vwo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier Verslag havo-bespreking 2017Klik hier Aanvullingen op het correctievoorschrift havo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier

CE Nederlands en de toekomst

Namens SBN schoven we (Fonnie Haverkort, Roland de Bonth, Hans Goosen, Hanneke Gerits) 19 januari aan bij een groot overleg met CvTE, Cito, SLO, Nederlands NU, over het schoolvak Nederlands. Agendapunt was het centraal examen, hoe nu verder. We kijken terug op een goed gesprek waarin we concrete afspraken maakten met als motto De docent aan zet! Dus we gaan ons beraden over de wijze waarop we leraren gaan bevragen over hun ideeën over het CE Nederlands, havo, vwo, vmbo,

« Older Entries