Category Archives: Podium

Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands. Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO. In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands. De verslagen van de landelijke besprekingen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden. Discussies over het examen en de correctie daarvan worden gevoerd op ons forum: http://sbnlevendetalen.forum2go.nl/ Verslag vwo-bespreking 2017 klik hier Aanvulling op het correctievoorschrift vwo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier Verslag havo-bespreking 2017Klik hier Aanvullingen op het correctievoorschrift havo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier

Algemene ledenvergadering 2017

De algemene ledenvergadering van SBN vindt plaats op 8 april 2017. Er is veel gebeurd in 2016 en nu gaan we ons opmaken voor een nieuw en actief bestuursjaar. De stukken voor de jaarvergadering zijn te downloaden vanaf deze site. – agenda ALV Agenda jaarvergadering 08-04-2017 – Notulen ALV 2016 Notulen ALV 09-04-2016.docx – Jaarrekenng 2016 Jaarrekening 2016 – Jaarverslag SBN Jaarverslag SBN over 2016_19-02-2017_def – STEX STEX-CE_SBN – Bestuursleden SBN 2016 Bestuursleden van SBN maart 2017 Plaats en tijd:

Bulletin Nederlands Levende Talen 2017 – 1

Beste leden, Het najaar van 2016 en januari 2017 is een periode geweest van druk overleg met allerlei instanties die betrokken zijn bij het schoolvak Nederlands. Het SBN heeft overleg gevoerd met het CvTE, Cito, SLO en vertegenwoordigers van lerarenopleidingen en het ministerie van OCW. Vooral de examens zijn onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen de huidige examens, maar vooral ook die van de toekomst hebben de aandacht gehad. De voorstellen van Onderwijs 2032 pakken desastreus uit, niet alleen voor

« Older Entries